Serveis de medicina i teràpies alternatives

Per facilitzar la cerca a les persones interessades en trobar ajudes per la seva salut des d'una visió diferent a l' "habitual", hem utilitzat el mot "alternatives". Però aquesta paraula no és la que ens sembla més adequada. En general preferim parlar de medicina i teràpies no convencionals, que treballant de forma coordinada entre si i amb la medicina convencional acaben formant la medicina integrativa.

A continuació argumentem la nostra posició al respecte.

És evident que per la població en general, i també per als professionals de la salut, existeix una confusió terminològica i de contingut entre les diferents formes de practicar la medicina. Es fa necessari per tant fer un petit esforç conceptual i de síntesi per clarificar idees.

L'objectiu d'aquest tema és el de definir els criteris i opinions mèdiques i les teràpies més utilitzades en la nostra societat occidental, i veure els seus punts de confluència i de diferència.

Una medicina i diferents opcions o criteris mèdics

Sembla que tot el món està d'acord en què medicina només n'hi ha una: la que sana el pacient. I tot i que molts no ho sàpiguen acceptar, és una realitat l'existència de diferents formes d'entendre la persona, el diagnòstic, la malaltia i el tractament, relacionades amb la tradició de les diferents cultures i que condicionen també els criteris i opcions mèdiques, totes elles vàlides des del moment que curen el pacient.

El criteri mèdic que s'ensenya a les facultats de medicina de la nostra civilització moderna, denominat convencional o oficial, contempla parcialment l'individu (hi ha especialistes que tracten únicament parts del còs: cardiòlegs, neuròlegs, etc), considera l'organisme com un ens passiu en el que se succeeixen coses sense que ell intervingui, atribueix la curació a la medicació administrada, i es basa fonamentalment en el tractament o supressió dels símptomes. Se l'ha anomenat també alopatia (curar amb els contraris) en referència al tractament contra els símptomes i en contraposició a l'homeopatia (curar amb el semblant).

La resta de criteris o opcions mèdiques al marge de la medicina oficial han rebut globalment diferents noms:

Entre aquestes, al nostre país les més practicades són la Homeopatia (o criteri mèdic que cura amb el semblant) administrant en malalts dosis infinitessimals d'aquelles substàncies, minerals, vegetals o animals, que produirien els símptomes que ells pateixen en un individu sà: la Medicina Tradicional Xinesa, que cura normalitzant canals o polaritats energètiques del pacient a través de la dieta, les plantes, l'exercici (Qiqong...), l'aplicació d'agulles (acupuntura), ... i la Medicina Naturista que cura aplicant estímuls o agents naturals (aigua, aire, sol, dieta, plantes medicinals, exercici...) que actuen en el mateix sentit que ho faria la naturalesa de l'individu. La Medicina Aiurvèdica i la Medicina Antropossòfica són altres opcions que comencen a introduirse a la nostra societat.

Les teràpies

Cadascun dels diferents criteris mèdics fa servir diferents remeis o teràpies que freqüentment són comuns però que s'utilitzen de diversa forma. Per exemple, la dieta present en la medicina convencional, i en la medicina tradicional xinesa, es regeixen per patrons diferents. El mateix passa amb l'exercici, el massatge, etc.

Actualment estan apareixent multitut de noves teràpies (reflexologia, remeis florals de Bach ...) que d'alguna manera es van integrant dins de les diferents opcions mèdiques segons el seu criteri i mode d'acció. Per aquest motiu no hem de confondre teràpies, o part de la medicina que es dedica al tractament (per exemple, l'acupuntura), amb l'opció o criteri mèdic que engloba la concepció particular de la persona i del món que l'envolta, la interpretació de la génesi de la malaltia i l'enfoc del seu tractament (Medicina Tradicional Xinesa).

Quines teràpies són les més utilitzades?

Aportaciones de les opcions mèdiques no convencionals

Aportacions de l'opció mèdica convencional o oficial

Tot i la visió parcial de l'individu, de la freqüent supressió dels símptomes que no fa més que disfressar la malaltia transformant sovint processos aguts en crònics, i de la medicació altament iatrogènica que arregla un problema i en genera altres, el criteri representat per la medicina oficial ha contribuit de forma innegable al progrés de la sanitat. Destaquem les següents aportacions:

Cap a la medicina integrativa o integral

Existeix l'opinió cada cop més generalitzada de què, més que escollir entre una o altra opció (convencional o no convencional), hem d'anar cap a la medicina integral, darrerament coneguda com integrativa, on hi ha un fluxe constant de coneixements i recursos entre els criteris i opcions mèdiques no convencionals i el criteri de la medicina oficial o convencional, amb la finalitat de treballar conjuntament pel bé del pacient. En aquest intercanvi, l'opció mèdica no convencional aportaria la prevenció, la visió i el tractament globals, el no perjudicar amb remeis agressius, l'assignació de responsabilitat al propi malalt de la seva salut, etc., i l'opció oficial aportaria principalment els avenços tecnològics, la cirurgia i la farmacologia, que tenen la seva utilitat en aquelles situacions en què les anteriors mesures no són suficients.

Podríem definir la medicina integral com "el coneixement i l'art d'utilitzar i integrar tots els criteris i recursos que estiguin al nostre abast, seleccionant els més adequats en cada càs, per ajudar a prevenir la malaltia, recuperar la salut quan aquesta s'ha perdut i mantenir-la una vegada s'ha recuperat, evitant per sobre de tot perjudicar el pacient".